Staff di Mario & Luigi: Superstar Saga

Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Mario & Luigi: Superstar Saga

Field Design Lead Scenario[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Kubota

Main Program[modifica | modifica sorgente]

 • Masashi Haraki

Field Design[modifica | modifica sorgente]

 • Yasuhiro Ohtsuka

Battle Design[modifica | modifica sorgente]

 • Jun Iwasaki
 • Eiyo Andou

BG Data Design[modifica | modifica sorgente]

 • Tomokazu Koga

Script Program[modifica | modifica sorgente]

 • Makoto Aioi

Battle Program[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshikazu Yananose

Menu Program[modifica | modifica sorgente]

 • Takeshi Sasaki

Map Program[modifica | modifica sorgente]

 • Masami Sato

Field Monster Program[modifica | modifica sorgente]

 • Naoya Hashimoto

BG Graphics Lead[modifica | modifica sorgente]

 • Toshizo Morikawa

Menu Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Akira Noguchi

BG Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Osamu Ohguchi
 • Kouichi Fukazawa

Mario & Luigi Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Shuji Kamohara

Field Character Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Hiroyuki Yotsuji

Monster Graphics[modifica | modifica sorgente]

 • Tetsuya Ohi

Illustration[modifica | modifica sorgente]

 • Masanori Sato

Illustration Supervisor[modifica | modifica sorgente]

Sound Engineer[modifica | modifica sorgente]

 • Isago Fukuda

Music[modifica | modifica sorgente]

"Mario" Theme Music and Sound Support[modifica | modifica sorgente]

Character Voices[modifica | modifica sorgente]

Mini-games by Vanpool[modifica | modifica sorgente]

 • Taro Kudo
 • Kazuyuki Kurashima
 • Koji Kikkawa
 • Satoshi Ohtake

Mario Bros. Parts[modifica | modifica sorgente]

 • Kiyoshi Koda
 • Toshinori Kawai

North American Localization[modifica | modifica sorgente]

North American Localzation Management[modifica | modifica sorgente]

European Localization Coordinator[modifica | modifica sorgente]

 • Marcus Krause

Localization[modifica | modifica sorgente]

German[modifica | modifica sorgente]

 • Thomas Aldenhövel
 • Jan Peitzmeier

French[modifica | modifica sorgente]

 • Masatoshi Oishi
 • Thomas Miriel
 • Pierre Sanchez

Spanish[modifica | modifica sorgente]

 • Ines Rubio San Martin
 • Jesus Angel Rodriguez Gago

Italian[modifica | modifica sorgente]

 • Francesca Donati
 • Massimo Maietti

VALIDATION AND TESTING TEAM

Special Thanks[modifica | modifica sorgente]

 • Chihiro Fujoka
 • Hiroko Onose
 • Akiko Sugimoto
 • Hirofumi Yokota
 • Tsutomu Kitada
 • Hiromi Shimodaira
 • Satomi Kamiki
 • Keiko Kajino
 • Atsushi Tejima
 • Shinji Hatano
 • Hiroshi Sato
 • Original "Super Mario Advance" Team
 • S.R.D.
 • Super Mario Club
 • NOA Product Testing Team

Production Management[modifica | modifica sorgente]

 • Takuji Hotta
 • Satoshi Kira

Production Supervisor[modifica | modifica sorgente]

Producers[modifica | modifica sorgente]

Director[modifica | modifica sorgente]

 • Yoshihiko Maekawa

Executive Producer[modifica | modifica sorgente]

All Rights, including the copyrights of Game, Scenario, Music and Program, reversed by NINTENDO. Regardless of the above-mentioned, the copyright of Character "Geno", reserved by SQUARE ENIX CO., LTD.
(Tutti i diritti, incluso il copyright del Gioco, dello Scenario, della Musica e del Programma, è riservato a NINTENDO. Nonostante quanto detto sopra, il copyright del Personaggio "Geno" è riservato a SQUARE ENIX CO., LTD.)